a

6. ledna 2010 v 19:02
DOS
Základy příkazové řádky
.. - dvě tečky označuji nadřazený adresář
. - jedna tečka označuje aktuální adresář
/? - pokud nevíme jaké ma příkaz parametry - zobrazí nápovědu
cls - vymazaní obrazovky
ALT - horní menu, pohyb pomocí šipek, nebo zvýrazněných písmen
Adresáře
md, mkdir - vytvoří nový adresář adresář
dir - procházení adresarů
dir /p - procházení adresářů po stránkách
dir » vypis.txt - uložení vypisu adresářu do souboru - úplný přepis souboru
dir »» vypis.txt - uložení vypisu za aktuální obsah souboru

rd - vymazání adresářů
deltree - vymazání adresářové struktury

Edit nazev_souboru.txt
8.3 - pocet mist

Soubory
edit nazev_souboru - otevře soubor, pokud neexistuje vytvoří nový
type nazev_souboru - vypíše obsah souboru
move odkud kam - presun souboru, nebo prejmenování
del *.txt -vymaže txt soubory z akt. adresáře
copy odkut «kam» - pokud neni kam zkopíruje se automaticky do aktuálního adresáře
copy soubor1 + soubor2 + soubor3 vysledek - spojení souborů a uložení do vysledek
Ostatní
format pismeno_jednotky: - formátování disku
Dávkové soubory
edit davka.bat
%0 - spoštěný soubor
%x - parametry
shift - posune ukazatel na druhý parametr a první vždycky vymaže
call - volání další dávky
@echo off/on - nastavní vypisu echo

Dávka ktera vypíše parametry
:zacatek
if "%1" == "" goto konec
echo %1
shift
goto zacatek


:konec
Windows XP
Ovládací panely
Vzhled a motivy
* Změna motivů
* Změnit tapetu plochy
* Změna ikonek na ploše
* Automatická kontrola nepoužívajících ikonek
Účty
Tento počítač -» Spravovat -» Místní uživatelé a skupiny -» Uživatelé -» Nový
Správa počítače
Uložiště -» Správa disků: přejmenovaní a měnění partision
Správce zařízení: hardware v počítači
* Aktualizace driveru
* Vypinání zařízení pro šetření baterie
Výkon a údržba
Statistiky
Optimalizace pro výkon
Virtuální pamět - je lepší ji mít zaplou některé aplikace ji využívají
Regedit
spustit: GPEDIT.MSC
gpupdate /force: aktualizace nastavení
Nastavení systemu
nastavení systemu-»nastavení zabezpečení-»zásady hesla: nastavení zaheslovaní počítače
nastavení systemu-»nastavení zabezpečení-»zásady uzamčení: omezení zadavání špatných hesel v určitém čase
nastavení systemu-»šablony pro správu: vypnutí aktualizací, nastavení aktualizací z lokálního pc
Konfigurace uživatele
šablony pro správu: ...
Hesla v XP
Vložíme CD OPHcrack LiveCD
Windows 7

Další » Další » Další
________________

Linux

Scripta: Operační systémy GNU/Linux

Základní příkazy

cd ~ - prejde na domovská adresář
pwd - aktuální pozice v adresářové struktuře
man - manuál
apropos - vyhledávání v manuálu
clear - vymaže terminálové okno
ls - procházení složek
-a zobrazí schováné soubory (s tečkou na začátku názvu)
-l vypíše obsah adresáře s podrobnostmi
cesta k adresáři výpis obsah adresáře který odpovídá cestě

mkdir nazev1 nazev2 - vytvoří adresař(e)
rmdir nazev1 nazev2 - smaže adresář(e) a musí být prázdný

shift - page up/down skrolování ve výpise, který přesahuje jednu obrazovku
cat vypis obsahu souboru
-n vypis čísla řádku
nazev souboru

rm odtranění souboru
-r maže rekurzivně
-f ignoruje prázdné adresáře
cp co kam - kopírování souboru
-r pro kopírování adresářů přidat příkaz (rekurzivní)
move co kam - přesun souboru (přejmenování)

touch soubor vytvoření souboru, nebo změnit datum vytvoření na aktuální datum
nano soubor editace souboru
po editaci se do nabitky dostanem pomocí CTR + pismenko
find místo soubor hledání
find . -name *.txt hleda v aktuálním adresáři podle jména všechny textové soubory

cat soubor | grep hledej hledaní v souboru
cat soubor | more stránkovaný výpis souboru, na další
cat soubor | head -n 5 prvních 5 řádku ze souboru
cat soubor | tail -n 5 posledních 5 řádku od konce
cat soubor | tail -n 5 |head -n 2 ořeze posledních 5 a 2 z vrchu

diff ze-souboru do-souboru vypíše obsah který v v druhém souboru není¨

sort - setřídí soubor podle řádku

reboot restart
shut down -h now vypnutí pc, vypnutí procesu, zpoždení v minutách

Procesy

cpuls 15 spustí proces + CTR+Z poslu ho na pozadí systému, ale proces neběží.
Spustí se bg %«cislo procesu». Parametrem & přesunu proces do pozadí.

jobs - spuštěné příkazy ps - vypis procesů

ps aux - vypis všech procesů


kill - zabít proces
-15 standartní ukončení systému
-9 vypne proces na tvrdo
PID číslo procesutop - vypis nejvíce náročných procesu, můžeme hned zabíjet procesy

nice -n «priorita» «libovolný proces» - číslo priority procesu
Priorita procesů -20 -» +19: více jak -10 ne, protože vsechno by šlo do tohoto procesu. Čím nižší tím menší priorita. Čím menší číslo tím vetší prioriota. Jako neprivilegiovaný uživatel nemůže zvýšit prioritu, tedy nemůže dat menší číslo jak 0.

renice -n «nová priorita»
«PID» - znovunastavení priority
-u «jméno uživatele» - sniží procesy pro uživatele

Práva souborů

ln -na
d{vlastník, skupina, ostatní} vlastník skupina datum vytvoření název souboru

Chmod

d - adresář
r -čtení
w - zápis
x - spoštění pouze spustitelné a adresáře (otevírat adresář)


chmod {pro koho plati}{+/-}{práva}
chmod u-x ./soubor.txt - uživateli odebrat prava na spoštění
chmod o-rwx ./soubor.txt - ostatním odeberu rwx
g - skupina
a - všichni
o - ostaní
u - uživatel
chmod 721 soubor.txt - majitel může číst, zapisovat i spouštět, skupina má povolení pouze k zápisu a ostatní jen ke spuštění souboru soubor.txt

rwx|r-x|---
421|421|421
111|101|000
7| 5| 0 =» 750

chown uživatel:skupina soubor.txt - mění souboru.txt vlastníka a skupinu
chgrp skupina soubor.txt - mění souboru.txt skupinu
umask - vypis výchozích práv. Čím nižší číslo tím více pramovocí.
«číslo masky»

Uživatelské skupiny

newgrp games - přidá přihlášeného uživatele do skupiny
gpasswd -a student floppy - přidaní studenta do skupiny floppy, změna se provede až při
druhém přihlášení
-d - odebere ze skupiny

Práce s textem

Hardlink (ln)
Překopíruje soubor do jiného adresáře. Vlasník souboru je stejny -tedy uživatel který vytvořil soubor. Soubory jsou totožné dědí se vlastnosti, práva, velikost, .. Pouze na soubor ktery existuje. Počet hardlinků je číslove výpisu souborů mezi právy a vlastníkem. Je omezeny pouze na soubory. Pouze na stejném partitionu.

ln «originální soubor» «link»

Symblink (ln -s)
Vytvoření zástupce na soubor. Pouze na něj vede odkaz. Může se vytvořit na neexistujicí soubor. Může se vázat na všechno - soubory, složky, ..

ln -s «originální soubor» «link»

vim - textový editor

Přesmerovani
/soubor.txt » soubor2.txt - přepíse soubor2.txt souborem soubor.txt
/soubor.txt »» soubor2.txt - přáda obsah soubor.txt na konec soubor2.txt
cat soubor.txt | wc -l - vypíše počet řádku souboru
cat soubor.txt | uniq - vypíše jedinečné řádky, které jdou po sobě

Archivování
gzip soubor - zazipuje soubor
gunzip soubor - odzipuje

bzip2 soubor - zazipuje soubor
bunzip2 soubor - odzipuje soubor

Pro oba příkazy:
v - ukecaný mód

tar -cf «kam balit» «co balit» - zabalení do archívu tar, nekomprimovaný archív
tar -xf «co rozbalit» - rozbali soubor
-c create
-x extract
-f file
tar -xf «co balit»
-c vytvoreni nového souboru
-x extrakce souboru
-f soubor
-t vypis obsahu - náhled obsahu souboru
-r pridan souboru na konec archivu
-u aktualiace souboru

-z archiv gzip
-v vypis souboru v archivu

tar ... | gzip «tar soubor» - zaarchivovat a zakomprimovat
tar -xvzf archiv.tar.gz - rozbali soubor

df - vypíše využítí místa na disku
-h čitelné pro lidi - KB, MB, ..
du - odhadované využití prostoru
-h čitelné pro lidi - KB, MB, ..
-s výpis součtu souborů
uptime - aktuální čas, jak dlouho je systém nastartovaný, kolik je uživatelů online, jaká je zátež
whoami - vráti aktuálního přihlášeného uživatele
w - výpis přihlášených uživatelů
who - aktuální přihlášení uživatelé, a nějaké podrobnosti
users - list uživatelů
last - poslední přihášení do systému
free - výpis volné paměti
-b výpis souborů v bajtech
-k výpis souborů v KB
-m výpis souborů v MB
-t zobrazuje řádek celkem
id - výpis identitu uživatele, jeho ID, ID jeho skupiny, ...
which «balíček» - výpis kde je naintalován balíček
whereis «balíček» - výpis kde je nainstalován balíček s cestou na manuálové stránky

Skriptování

Vytvoření souboru a poté mu přiřadíme práva na spuštění:
chmod a+x «cesta ke skriptu»

Příkazový řádek

set(«data») - uložení uložení data do lokálních proměných.. $1, $2, $3,..
./«cesta k skriptu» - spuštění skriptu
sh «cesta k skriptu» - spuštení skriptu, bez práv na spuštění

Zdrojový kód

#!/bin/bash - definice jakym programem ma byt skript spusteny
echo - výpis na obrazovku
$# - počet parametru
$* - seznam parametrů
$0 - jméno příkazu
$1 - aktuální parametry při posunování pomocí shiftu
$$ - identifikace aktuálního procesu (PID)
$? - Návratový kód posledního příkazu
$@ - seznam všech argumentů chápaných jako posloupnost slov
-eq - Ekvivalence (==)
read «proměnná» - načtení dat z klávesnice
set «parametr1 parametr2 ..» - set aktualizuje parametry v zadaním pořadí

# - řádkový komentář


cp -vir $1* $2 - překopírování souboru s definovanými parametry, hvězdička je pouze doplnění do adresy

Podmínka
if «podmínka»
then v hranatých závorkách musí být po stranách mezery jinak to nefuguje
{true}
else
{false}
fi

[ -parametr hodnota ] - příkaz test v podmínce

Přepínač
case «podmínka» in
-«parametr») {příkaz};;
-c) {příkaz};; #příkaz pro c
-*) {příkaz};; #ostatní příkazy
esac

For
for «podmínka» in «seznam»
do

done

for i in 1 2 3 4
do
echo $i
done

While
Opakuje se pokud zadaná podmínka není platná.
2 » /dev/null - přesměrování výstupu, pokud to bude generovat nějaké chybi přesměruje to na koš. 2 jsou všechny chybi.

while «podmínka» 2 » /dev/null
do
{příkazy}
done

Until
Provádí se podobně jako while, provádí se dokud je podmínka neplatná. Pokud se podmínka splní tak se cyklus ukončí.
until [ «podmínka» ]
do
{příkazy}
done

exec
Přesměrování příkazu po jeho volání se skript přesměruje na jiný proces, kód za tímto příkazem se dále neprovádí.

echo Vypise se
exec date
echo Nevypise se

Na obrazovce se zobrazí jen "Vypise se" a na novém řádku aktuální datum

Trap
Zachytava signaly, tj. zpravy zaslane procesu, ktere proces inforumuji o vyskytu nejake udalosti.
Nejcastejsi signaly:
0 - ukonceni shellu ( z libovolnych duvodu )
1 - odpojeni se od terminalu
2 - preruseni z klavesnice
3 - konec s ulozenim obsahu pameti
9 - nasilne bezpodminecne ukonceni procesu POZOR! Tento signal nelze chytit ani ignorovat.
15 - softwarove ukonceni.

trap 'prikazy oddeny strednikem' cislo signalu

trap 'echo Zmackli jste CTR+Z; exit 1' 2

Sranec: skripta strana12

Přidávání disku

V VWM:
Edit virtual machine settings » tlač. Add.. » Vybrat Disk » Další...


dmesg - Zobrazí řídící zprávy systému od posledního restartu

fdisk -l - informace o pevných disích
cfdisk - zobrazí paritision magic, ovládání pomocí šipek
/dev/sdb - nastavení sekundárního
mkfs - formát disku
-t [ext2|ext3|nfts|fat32|..] - file system
/dev/sdb1 - formátovaný oddíl

mount - připojení disku, musíme mít mount point (místo připojení disku, podle konvence se
připojují disky do /mnt, ale je to úplně jedno)
-t [ext2|ext3|nfts|fat32|..] - do konzole nepovinný parametr, povinný pouze do souboru /etc/fstab
/dev/sdb1 - odkaz na disk pro připojení

/mnt/adresar1 - kam se disk připojí

unmount - odpojední disku

/etc/fstab - soubor zařízení, které se připojují po zapnutí počítače
«options»: práva na připojění uživatelů
rw - práva zápisu
user(s) - uživatelé
auto - připojení při spuštění

poslední 2 nuly

1. záloha dat (dump)

2. určuje jestli se svazek bude kontrolovat při startu systému (fsck)

Boot

Překopírejem si z DOSu vmdk soubor do složky odkať bootujem linux

Připojíme disk ale vyberem use existing disk. Poté vybere vmdk DOSu.

/boot/grub/menu.lst - soubor
timeout - počet sekund

default - jaky systém je vychozí

title - titulek

root - kde se nachazí druhý systém

map

makeactive

chainloader

Balíčkovací systémy

/etc/apt/sources.list - seznam kde jsou umístěny zdroje baličků
apt-get
update - aktualizuje všech baličku dostupne ne systému

upgrade - aktualizuje se jádro systému

remove [balíček] - odstranění baličku

claen - vymaže to repozitář

search [hledanývýraz] - hledaní v

-f install - pokud si má najít i nějaké knihovny

apt-cache


/var/cache/apt/archives - adresář kde jsou uloženy vymazané aplikace

dpkg
-l nainstalované baličky

-i [baliček] nainstaluje baliček z archívu, je potřeba být v adresáři archívu, nebo napsat celou cestu k baličku

aptitude
tasksel - nastavení jak počítač bude využíván - webserver, emailserver, ...

Grafické prostředí

startx - spuštění x

apt-get install fluxbox - základní grafické rozhraní
apt-get install gnome-core - gnome, je zapotřebí nainstalovaný x-window

Plánovač

/etc/crontab - planovač
Syntaxe plánovače
minuta hodina den měsíc den_v_týdnu [jméno uživatele] příkaz

minuta - 0-59

hodina - 0-23

den - 1-31

měsíc - 1-12

den_v_týdnu - 0-6 (0 = neděle)

příkaz - libovolný příkaz shellu

* - vyhovuje všem časům (0-24)

0-9 - rozsah (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
*/5 - Nastavení kroků (0, 5, 10, 15, 20)

Zápočtové testy

Příkazy v konzoly jsou psány kurzivou, konfigurační soubory a skripty Courierem.

Varianta 1


1. Rozdiel medzi programom, procesom a vlaknom? "Životný proces"? "Fat-tabuľky"?
2. Nastavte operačný systém tak, aby sa každý večer v 8:15 vykonala záloha zložky/etc do iného komprimovaného súboru zaloha_datum.tar.gz (datum sa bude pridavat dynamicky podľa aktuálneho data), ktorý je v zložke ~/zalohy.(Pokial tato zlozka neexistuje tak ju vytvorte).
3. Zkomprimujte do jedného súboru všetky súbory začínajúce písmenom i.
4. Nastavte systém tak, aby každé tri hodiny od pondelka do piatku vypisoval 12.-20. riadok súboru: /etc/passwd.
5. Prekopírujte do domovského adresára súbor etc/passwd, premenujte ho na : hesla.moje a zmente jeho vlastníka na students
6. Popíšte ako spustíte program cpuls na 12 sekund, pozastavíte ho a presuniete na pozadie.
7. Vytvorte vo svojom domovskom adresari symbolický odkaz na súbor etc/passwd pod názvom symlink.odk a tvrdý odkaz na súbor etc/fstab s názvom tvrdy.odk

1
Fat-tabulky - popisuje přiřazení každého clusteru v oddílu (1 záznam odpovída 1 clusteru). Pro každý oddíl existuje jedna tabulka a dvě kopie.

2
nano planovacV1

if ! [ -d ~/zalohy ]
then
mkdir ~/zalohy
echo "Slozka zalohy byla vytvorena"
fi
set $(date)
#tar se pise bez - jinak to dela neplechu, parametr P je lepsi pouzit kvuli abs. #cestam
/bin/tar cfzP ~/zalohy/zaloha_$6_$2_$3.tar.gz /etc/*

chmod u+x planovacV1
nano /etc/crontab
15 8 * * * sh ~/Dokumenty/skript/planovacV1


3
tar cfzP tar/souborI.tar.gz /etc/i*

4 - nevím jak vypsat ani /dev/stdout nefunguje
nano /etc/crontab
0 */3 1-5 * * cat -n /etc/passwd | head -n 20 | tail -n 9 » /dev/stdout

5
cp /etc/passwd ~/hesla.moje
chown student hesla.moje

6
cpuls 12 spustí proces + CTR+Z poslu ho na pozadí systému, ale proces neběží.
Spustí se bg %«cislo procesu». Parametrem & přesunu proces do pozadí.

7
ln -s /etc/passwd ~/symlink.odk
ln /etc/fstab ~/tvdy.odk

Varianta 2

1. FAT-struktura+princip
2. Vytvořte skript,který bude kopírovat 2 soubory(první 2 parametry) do zadané složky(3.parametr) a poté starší z obou souborů smaže a komprimuje. Na začátku skiptu ošetřete,aby byl zadán potřebný počet parametrů.
3. Vytvořte soubor vypis.txt, který bude obsahovat výpis adresáře /etc včetně podadresářů a s očíslovanými řádky.
4. Nastavte systém tak, aby každé tři hodiny zapisoval prvních deset řádků souboru /etc/passwd do souboru ~/log.txt
5. V domovském adresáři vytvořte soubor vypis.txt, který bude obsahovat výpis adresáře /etc včetně podadresářů s označenými řádky a setříděných podle 5. sloupce
6. Postup nastavení souboru-nastavení práv pro všechny uživatele jen na čtení
7. Kde v linuxu zjistíme přihlášená jména dalších uživatelů

1
bla bla

2 - nechápu zadaní, které soubory se mají mazat a které archivat. Obsahově je skript dobře - ověření správnosti parametru, kopirovaní, porovnání staří souboru, archivace, mazaní. Mělo by stačít jen upravit parametry souboru.
if [ $# != 3 ]
then
echo Spatny pocet paramtru: soubor soubor slozka
exit 1
fi

cp $1 $3
cp $2 $3

if [ $1 -ot $2 ]
then
echo $1
/bin/gzip $1
#rm $2 #gzip smaze soubor sam a vytvori misto nej archiv
else
echo $2
/bin/gzip $2
#rm $2
fi

3
ls -lR /etc | cat -n » vypis.txt


4
nano /etc/crontab
0 */3 * * * * cat /etc/passwd | head -n 20 » ~/log.txt

5
ls -lRS /etc | cat -n » vypis.txt

6
umask 0055

7
who

Varianta 3

1. Právě jste v kořenovém adresář. Přepňete se do svého domovského adresáře a v něm si vytvořte adresáč docs a v něm podadrešář texts a pics. V adresáři texts soubor, který bude obsahovat výpis adresáře /bin a na konec tohoto souboru přidejte obsah souboru /etc/passwd. Ve složce pics vytvořte soubor vypis.txt, který bude obsahovat výpis obsahu adresáře /etc včetně podadresářů s očíslovanmi řádky.
2. Vytvořte skript, který bude postupně kopírovat soubory ze složky /etc začínajicí písmenem nebo písmeny zadanými jako vstupní parametry již při volání skriptu do složky kopie, které se nahází ve vaší domovské složce. Celou složku následně komprimujte do jednoho souboru ~/kopie.tar.bz2
3. Vypište do souboru vyber.txt posledních 12 řídku souboru /var/log/messages seřazených podle abecedy
4. Nastavte systém tak,a by každý první den v měsící prevodel výpis obsahu vašeho domovského adresáře na konec souboru ~/vypis.txt.
5. Jakým příkazem zformatujete druhý logický oddíl na SCSI disku připojeném jako second master na souborový systím ext3?
6. Jaké jsou dva způsobi zápisu změny práv souboru nebo složky včetně příkladů?
7. Vytvořte ve svém domovském adresáří symbolický odkaz na soubor /etc/passwd pod nýzvem symlink.odk a tvrdý odkaz na soubor /etc/fstab s názvem tvrdý.odk

1 cd /
cd ~

mkdir docs docs/text docs/pics
ls /bin » ~/docs/text/bin
cat /etc/passwd »» ~/docs/text/bin
ls -R | cat -n » ~/docs/pics/vypis.txt

2
if [ $# == 0 ]
then
echo Pocet parametru je 0, neni mozne kopirovat soubory
exit 1
fi

if ! [ -d ~/kopie]
then
echo Adr. neexistoval byl vyvoren
mkdir ~/kopie
fi

for i
do
cp -r /etc/$i* ~/kopie
done

/bin/tar cfjP ~/kopie.tar.bz2 ~/kopie

3
cat /var/log/messages | tail -n 12 | sort » vyber.txt

4
* * 1 * * root ls ~ »» ~/vypis.txt

5 - SCSI=sdb2, IDE=hdb2

mkfs -t ext3 /dev/sdb2


6
chmod u+r soubor
chmod 755 soubor

7
ls -n /etc/passwod symblink.odk
ls /etc/fstab tvrdy.odk

Varianta 4

1. Připojte do systému nový 4GB disk a rozdělte ho na dva stejně velké oddíly. První naformátujte na souborový systém ext2, druhý na ext3. Dále nastavte, aby se první oddíl připojoval automaticky po startu do složky /media/hd01 a druhý se připojoval ručně do složky /media/hd02. Pokud tyto složky neexistují, tak je vytvořte.
2. Vytvořte skript, který provede zálohu zadané složky do složky ~/zalohy do jednoto komprimovaného souboru slozka.tar.gz, kde složka ke komprimaci se bude zadána až po spuštění skriptu a bude zkontrolováno, jestli zadaná sloka vůbec existuje.
3. Vypište do souboru vyber.txt posledních 12 řádku souboru /var/log/messages seřazených podle abecedy.
4. Nastavte systém tak, aby každé 3 hodiny od pondělí do pátku vypisoval 12.-20. řádek souboru /etc/passwd.
5. V domovském adresáři vytvořte libovolným způsobem textový soubor. Tomuto souboru nastavte následující práva: pro vlastníka plný přístup, skupina přístup jen jen pro čtení a ostatní žádné práva. Změnte vlastníka souboru na student a skupinu users a přesunte jej do jeho domovského adresáře.
6. Jak je v linuxu ošetřeno zašifrování přihlašovacího hesla uživatele?
7. Vytvořte ve svém domovském adresáři soubor disky.moje, který bude kopií souboru fstab a na konec tohoto textového souboru přidejte informaci o aktuálně připojených discích včetne použítého a volného místa z nich.

1
fdisk -l (dole jsou nenaformátované disky)

cfdisk /dev/«disk» (vytvoření partition)
mkfs -t ext2 /dev/«disk2»
mkfs -t ext3 /dev/«disk1»
nano /etc/fstab
mount /dev/«disk» /media/hd01


2
echo Zadejte cestu ke slozce
read slozka

if ! [ -d $slozka ]
then
echo Zadana slozka neexistuje
exit 1
fi

/bin/tar cfzP ~/zalohy/slozka.tar.bz $slozka

3
cat /var/log/messages | tail -20 | sort » vyber.txt


4
0 */3 1-5 * * cat -n /etc/passwd | head -n 20 | tail -n 9 » /dev/stdout

5
touch ~/soubor.txt
chmod 640 ~/soubor.txt
chown student:users ~/soubor.txt

6
Hesla jsou zahashována v souboru, který může číst jen root

7
cat /etc/fstab » disky.moje
df -h »» disky.moje
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama