zin2

8. ledna 2010 v 12:49


zákon identity
zákon komplementu
Co produkuje ekvipotenciální zdroj zpráv? znaky se stejnou pravděpodobností
Co rozumíte pod pojmem signál? fyzikální veličina, která nese informaci
Co označuje pojem redundance zdroje? neúplné využití zdroje
Číslo A1 v šestnáctké soustavě má ve dvojkové soustavě tvar: 10100001
Desítková soustava je označována jako soustava dekadická. Jak označujeme soustavu dvojkovou? (pro označení použijte 1.pád jedn. čísla) binární
Efektivní kódy označujeme také jako kódy: minimální
Informaci o velikosti 1 bit nese: číslice ve dvojkové soustavě
Jak označujeme přenosový kanál přenášející informaci s naprostou jistotou? Bezhlukový(bezšumový)
Jak označujeme přenosový kanál,kde každý vyslaný symbol může přejít v jakýkoli jiný symbol na přijímací straně? šumový
Jaká je minimální Hammingova vzdálenost inversního kódu? 4
Jaká je kapacita dvojkové soustavy, při použití 5 řádových míst?32 (K=25)
Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěmi hracími kostkami bude součet teček menší než 5?1/6
Jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi hracími kostkami bude součet teček roven 4?1/72
Jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi hracími kostkami padnou právě dvě šestky? 15/216
Jaký je součin dvojkových čísel (1001)2 a (110)2 ? Výsledek uveďte uvažujeme samozřejmě také v dvojkové soustavě. 110110
Jaký tvar má osmičkové číslo (31.4)8 v desítkové soustavě?. 25.5
Jaké musí být délky kódových slov, aby byl kód jednoznačně dekódovatelný? 1,2,3,4,5
Jednotkou množství informace určitě není: 1 digit
Jednoznačně dekódovatelný kód je kód s délkami kódových slov: 1,2,3,3
Jsou-li pravděpodobnosti jednotlivých stavů systému stejné, je entropie zprávy: maximální
Kolik chyb dokáže opravit Golayův kód? 3
Kolik chyb mohou opravit Hammingovy kódy? 2
Kolik chyb může objevit rozšířený Hammingův kód? 1
Kolik informačních bitů obsahuje bezpečnostní kód, ketrý lze zapsat ve tvaru K(6,4)?4
Kolik informačních bitů obsahuje bezpečnostní kód, ketrý lze zapsat ve tvaru K(7,5)? 5
Kontrolní číslici nenajdeme na poslední pozici kódu: VIN
Která metoda nepatří mezi způsoby převodu spojitého zdroje na zdroj diskrétní? beta kvantování
Která veličina charakterizuje maximální informaci, která může být přenesena za jednotku času?propustnost kanálu
Která z uvedených částí obecného komunikačního kanálu není součástí přenosového kanálu?Zdroj
Které kódy mají schopnost zabezpečovat shluky chyb? cyklické
Které z následujících tvrzení není pravdivé. Entropie je:jednoznačnou funkcí svých argumentů
Který typ kódu nepatří mezi bezpečnostní kódy: ASCII kódy
Který kód využívá pro zabezpečení kombinaci dvou nebo více zabezpečujících kódů?iterační
Který výraz charakterizuje to, jak dalece souhlasí přijatý signál s vyslaným? spolehlivost spojení
Který z uvedených kódů řadíme mezi bezpečnostní kódy nelineární? Hammingův
Který z významných vědců se jako první pokusil o kvantifikaci přenášené informace a vyjádřil obsah zprávy rovnicí k=B.T? Küpfmüller
Mezi který typ bezpečnostních kódů řadíme Hammingův kód? lineární kódy
Mezi významné vědce, kteří se přičinili o rozvoj teorie informace nepatří? de Morgan
Náhodným jevem nazýváme: výsledek i důsledek náhodného pokusu
Největší množství informace nese číslice v soustavě: šestnáctkové
Nepolyadické soustavy jsou soustavy: které mají více základů
Pod pojmem kódování rozumíme? převod jednoho kódu na druhý
Podle čeho rozhodujeme o bezchybném přenosu u lineárního kódu? podle tvaru: syndromu slova
Podle McMilanova vztahu určíme zda je kód: jednoznačně dekódovatelný
Pravděpodobnost jevu jistého se rovná: 1
Pravděpodobnost jevu nemožného se rovná: 0
Pro zabezpečení pětimístného dekadického kódového slova jsme použili zabezpečení kontrolním součtem. Jaké je využití tohoto kódu? 1/10
Pro zabezpečení třímístného hexadecimálního kódového slova jsme použili zabezpečení kontrolním součtem. Jaké je využití tohoto kódu?1/16
Pro zabezpečení dvoumístného dekadického kódového slova jsme využili opakovací kód, který používá opakování nezabezpečeného kódového slova 2 krát za sebou. Jaké je využití tohoto kódu?1/100
Rozhodněte u daných kódů, zda se jedná o rovnoměrné či nerovnoměrné kódování.
Telegrafní kód rovnoměrné
ASCII rovnoměrné
Správné rodné číslo musí být dělitelné číslem: 11
Součet čísel BD a 4E v šestnáctkové soustavě je: 10B
U Shannon-Fanovy metody návrhu efektivního kódu se provádí: rozdělení jednotlivých znaků na poloviny podle pravděpodobností asi
ani jedna z možností
Určete tvar dekadického čísla 14 v nepolyadické soustavě o základech 2, 3, 7. 020
14:2=7 zbytek 0
14:3=4 zbytek 2
14:7=2 zbytek 0
Určete tvar dekadického čísla 10 v nepolyadické soustavě o základech 3, 5, 7. 103
10:3=3 zbytek 1
10:5=2 zbytek 0
10:7=1 zbytek 3
V kódu ISBN bychom marně hledali část, která určuje: kód roku vydání
Vyberte nesprávné tvrzení které zformuloval C.E.Shannon a zdokonalil tak míru vyjádření informace.O informaci uvažuje jako o míře neurčitosti
Vyberte ze seznamu způsob (možnost zabezpečení), který určitě nevede k řešení šumu přenosu.zvětšení úrovně signálu a. stínění b. zvětšení úrovně signálu c. volba vhodného nosiče informace d. pravidelná kontrola, údržba
Vyberte ze seznamu způsob (možnost zabezpečení), který vede k řešení poruchy přenosu. volba vhodného nosiče informace
Vyberte zápis bezpečnostního kódu, o kterém můžeme říci, že se jedná o Hammingův kód? K(7,4)
a rozsireny je K(8,4)
Z následujících metod vyberte metodu, která určitě neslouží pro návrh efektivních kódů.teorie grafů - stromy
Rozhodněte u daných kódů, zda se jedná o rovnoměrné či nerovnoměrné kódování.
P-kódy (Prefix kódy) nerovnoměrné
Morseova abeceda nerovnoměrné
Rozhodněte u daných kódů, zda se jedná o rovnoměrné či nerovnoměrné kódování.
Morseova abeceda nerovnoměrné
Telegrafní kód
rovnoměrné
Oktalová soustava - neboli "osmičková" - poziční soustava čísel o základu 8.
Využívá osmi číslic (0,1,2,3,4,5,6,7).
Každý symbol oktalové soustavy odpovídá 3 bitům dvojkové soustavy. Označováno častokrát písmenem O.
Dvojková soustava(binární soustava)
Desítková soustavaje označována jako soustava dekadická.
Hexadecimální soustava(též šestnáctková soustava

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama